Politieke monitoring

BPRA is op de hoogte van alle politieke en beleidsmatige ontwikkelingen in Den Haag. Onze medewerkers volgen debatten, vergaderingen, stemmingen en activiteiten in de Tweede Kamer en rapporteren over de uitkomsten. Wij bieden snel relevante informatie vanuit de Tweede Kamer, Eerste Kamer, Kabinet, ministeries en overheidsadviesorganen. Het op de voet volgen van politiek, bestuur en beleid zorgt ervoor dat wij organisaties op elk gewenst moment advies richting de politiek kunnen bieden. Politieke monitoring vormt de basis voor andere dienstverlening.

Lobby strategie

Door gedetailleerde kennis van politiek en beleid geven wij advies op maat over mogelijke lobby strategieën. Deze lobby strategieën kunnen langdurig of projectmatig van aard zijn. Wij begeleiden onze opdrachtgevers intensief in het lobby traject waarin zowel politici als beleidsmakers kennisnemen van belangen en onderliggende argumentatie. De belangenbehartiging gebeurt altijd door middel van transparante acties.

 

Werkbezoeken en stages

Een werkbezoek of stage dient ervoor om ‘politiek Den Haag’ te laten zien hoe overheidsbeleid in de praktijk tot uiting komt. Tijdens dit ‘kijkje in de keuken’ is er ruim de tijd om kennis te maken met politici of ambtenaren en hen te informeren over barrières die zijn opgeworpen door wet- en regelgeving voor een optimale bedrijfsvoering. Voor zowel individuele Kamerleden en/of beleidsmakers als de ontvangende instellingen blijken de werkbezoeken bijzonder informatief te zijn.

 

Politieke communicatie

BPRA geeft ondersteuning in het overbrengen van een specifieke boodschap richting politiek en overheid. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een position paper waarin helder en bondig uw belangrijkste argumenten worden geformuleerd. BPRA kan ook voor u van dienst zijn in het schrijven van persberichten. Daarnaast heeft BPRA veel ervaring in het opstellen van petities en het aanbieden ervan aan het Parlement.

Netwerkontwikkeling

Het ontwikkelen van een breed netwerk is cruciaal in belangenbehartiging. BPRA is als intermediair onbetwist uniek in de ondersteuning van bedrijven en instellingen bij het bouwen van een betrouwbaar netwerk van politici, beleidsmakers, bewindslieden en andere relevante betrokkenen.

Matchmaking

Matchmaking heeft tot doel contacten te leggen tussen bedrijven, patiëntenorganisaties, zorginstellingen overheid en politiek en hen nader tot elkaar te brengen door gezamenlijk voorstellen vast te stellen. BPRA faciliteert matchmaking bij evenementen zoals rondetafelbijeenkomsten en business diners.

Studiereizen

Jaarlijks organiseert BPRA studiereizen rondom internationale congressen waarin uitwisseling van informatie tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, ziekenhuizen en universiteiten centraal staat. Diverse parlementariërs en ambtenaren van VWS en EZ nemen deel aan deze studiereizen om kennis te nemen van innovatie en gezondheidszorg. Een voorbeeld is de studiereis rondom de BIO-conferentie in Boston. Tijdens deze studiereis volgen Nederlandse deelnemers een intensief programma in Boston en Chicago. Er worden bezoeken gebracht aan diverse Amerikaanse bedrijven, zorginstellingen en kennisinstituten, zoals het Children’s Hospital, MIT en Mass BIO.

Handelsmissies

Deze missies worden georganiseerd voor Nederlandse bedrijven om kennis te maken met de R&D, industrie, innovatie en zorgsystemen elders. Afgelopen jaren hebben handelsmissies plaatsgevonden naar Milaan, Taiwan en Singapore. Handelsmissies kunnen een belangrijke rol spelen in internationale netwerkontwikkeling.